Ogólne warunki gwarancji


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


ASSMANN DISTRIBUTION SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 19, 54‐517 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej pod numerem 0000284705 zapewnia Ogólne Warunki Gwarancji i postępowania gwarancyjnego na następujących warunkach:


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. ASSMANN Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Gwarant”) dobrowolnie udziela gwarancji i sam ustala jej warunki oraz czas trwania. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji (zwane dalej również „Gwarancją”), zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do uprawnionych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Gwarancja ważna jest również dla użytkowników końcowych, będących konsumentami, którzy zgodnie z prawem nabyli jako nabywcy końcowi fabrycznie nowe towary, których dystrybutorem pierwotnym jest Gwarant.
3. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
4. Jeżeli w towarze pojawia się wada lub nieprawidłowe jego działanie w okresie gwarancji, licząc od daty zakupu, towar objęty jest również odpowiedzialnością Gwaranta względem kupującego, będącego konsumentem i podlega warunkom rękojmi uregulowanym w Kodeksie Cywilnym niezależnie od warunków niniejszej Gwarancji.
5. Warunkiem skorzystania przez kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę łącznie:
a) ważnego dowodu zakupu wadliwego towaru
b) opis wady.
6. Obowiązek opisany w § 1 ust. 5 dotyczy również konsumentów zgłaszających do Gwaranta roszczenia z tytułu rękojmi. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia towaru, wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie kupującego.


§ 2
POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE


1. Gwarant udziela gwarancji co do jakości na wszystkie zakupione od niego towary, które zostały zakupione od Gwaranta, a następnie odsprzedane przez kupującego (dalej: „towary”), na zasadach uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. Warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest posiadanie ważnego dokumentu gwarancyjnego oraz dokumentu zakupu (paragonu lub faktury). Niniejsza gwarancja obowiązuje z zastrzeżeniem dokonania przez kupującego terminowej płatności za towar, w przeciwnym wypadku, postępowanie gwarancyjne zostanie wstrzymane do czasu pełnego uregulowania należności.
2. Odsprzedający, dystrybutorzy ani dealerzy nie są upoważnieni do dokonywania w imieniu Gwaranta zmian, ani korekt niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji ani do ich rozszerzania.
3. Niniejsza gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej), chyba że inny termin został wskazany w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.
4. Gwarant udziela gwarancji na towary, stanowiące materiały eksploatacyjne, podlegające procesowi naturalnego zużycia, tj. baterie, na okres 6 miesięcy od daty sprzedaży, chyba że inny termin został wskazany w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.
5. Gwarant udziela gwarancji na towary marki Fluke Networks oraz Ideal Industries na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, chyba że inny termin został wskazany w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.
6. Gwarancja nie obejmuje towarów, których na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych, nie można zidentyfikować jako towaru zakupionego bezpośrednio lub pośrednio u Gwaranta.
7. Termin gwarancji jest zachowany, jeżeli w tym terminie uprawniony dostarczył towar do jednego ze wskazanych serwisów Gwaranta.
8. Podmiotami wyłącznie uprawnionymi do wykonywania napraw realizowanych w ramach gwarancji jest serwis Gwaranta oraz inne punkty serwisowe wskazane przez Gwaranta na jego stronie internetowej pod adresem www.assmann.pl, o ile w konkretnym przypadku Gwarant skieruje towary do tychże punktów (dalej jako: „serwis”).


§ 3
UTRATA GWARANCJI


1. Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji są w szczególności właściwy sposób przechowywania i użytkowania oraz prawidłowy montaż towarów, przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz eksploatacja prawidłowa i zgodna z instrukcją obsługi i przeznaczeniem towaru.
2. Dalsze używanie uszkodzonego towaru, a także dokonanie napraw lub modyfikacji towaru bez należytego, sporządzonego na piśmie upoważnienia ze strony Gwaranta powoduje utratę gwarancji, a Gwarant ma w takich okolicznościach prawo odesłania towaru bez naprawy, na koszt zgłaszającego roszczenie gwarancyjne. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dalsze, powstałe w powyższych okolicznościach szkody.
3. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, tj. powstałych w wyniku wad produkcyjnych, materiałowych, błędów projektowych; natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie:
a) w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji, montażu, przechowywania, konserwacji oraz transportu,
b) uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak m. in.: zalanie cieczą, zawilgocenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych,
c) w wyniku używania niezgodnie ze wskazaniami dotyczącymi wartości elektrycznych lub standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa (w tym elektrycznego),
d) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych i działania siły wyższej.


§ 4
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


I. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA
1. Zgłoszenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej jednakże w terminie 3 dni od wykrycia wady towaru.
2. Podstawą wszczęcia postępowania gwarancyjnego jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a) przedstawienie dowodu zakupu towaru,
b) brak uszkodzenia plomb lub innych charakterystycznych oznaczeń,
c) kompletnie wypełnione i przesłane zgłoszenie gwarancyjne znajdujące się na stronie internetowej Gwaranta pod adresem http://www.assmann.pl/serwis.php,
d) przesłanie wadliwego towaru do Gwaranta lub serwisu wraz ze wskazaniem prawidłowego numeru RMA (tj. numeru nadanego po wypełnieniu zgłoszenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej Gwaranta pod adresem http://www.assmann.pl/serwis.php. Kupujący ma obowiązek umieścić nadany mu numer RMA w tytule przesyłki towaru, będącego przedmiotem gwarancji, w celu jej identyfikacji.
3. Zgłaszający ma obowiązek dostarczyć wadliwy towar do serwisu Gwaranta lub innego wskazanego przez Gwaranta w terminie 5 dni od zgłoszenia wady (chyba że w tym zakresie zawarto inne umowy wskazujące odrębne zasady).
4. Dostarczony do Gwaranta towar powinien być prawidłowo zabezpieczony i zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie go podczas transportu. Ryzyko dostawy towaru spoczywa na kupującym. W przypadku dostarczenia towaru niewłaściwie zabezpieczonego Gwarant nie ponosi odpowiedzialności szkody powstałe w związku z nienależytym zabezpieczeniem.
5. Niezachowanie przez zgłaszającego roszczenie terminów, o których mowa w pkt. 1 i 4 może powodować utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Przyjęcie towaru w celu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia gwarancyjnego, serwis potwierdza stosownym pokwitowaniem, co nie jest równoznaczne, z uznaniem roszczeń gwarancyjnych za zasadne.
II. ROSZCZENIA GWARANCYJNE
7. Jeżeli Gwarant uzna, że uszkodzenie towaru spełnia warunki udzielonej gwarancji - według własnego uznania - naprawi albo wymieni wadliwą część towaru (a w braku możliwości wymiany jedynie części towaru – cały towar) na wolną/wolny od wad o takich samych lub lepszych parametrach. Warunek ‘naprawi albo wymieni towar lub wadliwą część towaru’ nie obejmuje pokrycia kosztów działań związanych z usunięciem albo ponowną instalacją towaru.
8. Z tytułu gwarancji, kupującemu ani osobom trzecim, nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek uszkodzenia towaru. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Gwarant zastrzega, iż w przypadku braku możliwości naprawy towaru lub też jego wymiany na wolny od wad, zgłoszone roszczenie gwarancyjne może być spełnione przez Gwaranta poprzez zwrot uiszczonej ceny towaru. Wraz ze zwrotem uiszczonej ceny zostaną dokonane stosowne korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu.
10. W przypadku opisanym w ust. 9 powyżej oraz w przypadku wymiany towaru na nowy, zgłaszający roszczenie gwarancyjne, zobowiązany jest przed dokonaniem wymiany lub zwrotu uiszczonej ceny, wydać Gwarantowi towar w stanie kompletnym, to znaczy z oryginalnym opakowaniem i wyposażeniem. Towar przechodzi wówczas na własność Gwaranta. W przeciwnym razie zgłaszający roszczenie zostanie obciążony kosztami brakujących lub uszkodzonych elementów. W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych w przedmiocie do niekompletnych towarów. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do serwisu. W przypadku serwisów innych niż serwis prowadzony przez Gwaranta, termin wykonania świadczeń może ulec przedłużeniu o niezbędny czas wynikający z konieczności przesłania towaru do serwisu producenta .
11. W przypadku towaru nietypowego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie kupującego, w szczególności towaru o specyficznych parametrach lub właściwościach, do którego naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.
12. Termin spełniania świadczenia gwarancyjnego może ulec wydłużeniu również w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim.
III. ODBIÓR TOWARU OD GWARANTA
13. Podstawą do odebrania towaru po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia wystawione przez serwis.
14. Zgłaszający roszczenie gwarancyjne, po odbiorze towaru z serwisu ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego towaru (uszkodzenie towaru, niezgodność towaru z opisem znajdującym się na dokumencie wydania z serwisu oraz inne uwagi co do towaru) w ciągu 48 godzin od momentu odbioru towaru. Gwarant ma prawo odmowy rozpoznania zgłoszonych zastrzeżeń, po upływie wyżej zakreślonego terminu
15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z towaru będącego w naprawie.
16. Naprawa lub wymiana towaru lub jego części wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych przechowywanych w towarze. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pozostawionych na dostarczonych do serwisu Gwaranta towarach (nośnikach danych).


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja itp. przeprowadzane na życzenie kupującego, nie są traktowane jako naprawy gwarancyjne i Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążania kupującego ich kosztami.
2. W przypadku podania niedokładnego opisu wady towaru lub zgłoszenia nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, Gwarant może obciążyć kupującego kosztami niezbędnych testów, koniecznych do wykrycia faktycznej wady, wg cennika usług serwisowych.
3. W przypadku towarów specjalnych Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania/eksploatacji towaru, będącego przedmiotem zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych.
4. W przypadku naprawy towaru, czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności towaru. W przypadku wymiany towaru na nowy, towaru ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze wynikającym z niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji, liczonym od momentu dostarczenia towaru.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy

Zapisz się do newslettera

KONTAKT