Polityka prywatności i prawa autorskie

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i wydawcą systemem zamówień internetowych http://sklep.assmann.pl [dalej: „System”] a tym samym stroną sprzedającą za pośrednictwem Systemu jest i Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Systemu jest ASSMANN Distribution Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczecińskiej 19, 54-517 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod numerem 284705; NIP: 8951883569, REGON: 020543570 [dalej: „ASSMANN” lub „Administrator”].
 2. Użytkownikiem Systemu jest każdy, kto korzysta z Systemu z wykorzystaniem Internetu, czy to za pośrednictwem przeglądarek internetowych czy też za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń mobilnych komunikujących się z Internetem (dalej: „urządzenie”), jeżeli korzysta z Serwisu  zgodnie z Regulaminem Korzystania z Systemu Zamówień Internetowych ASSMANN oraz odpowiednimi przepisami prawa [dalej: „Użytkownik”] .
 3. Administrator gromadzi następujące Dane Osobowe Użytkowników: firmę Użytkownika wraz z siedzibą, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer KRS lub informacje o wpisie w ewidencji podmiotów gospodarczych, numer NIP, REGON, dane osoby kontaktowej (dalej: „Dane Osobowe”), a także gromadzi informacje o adresie IP Użytkowników oraz plikach cookies zamieszczanych na urządzeniach Użytkowników, zgodnie z Polityką Cookies.
 4. W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Spółka używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu. Szczegółowe procedury wykorzystywania przez Administratora plików cookies zostały uregulowane w Polityce Cookies.
 5. Administrator zbiera Dane Osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania umowy sprzedaży, w trakcie realizacji zamówienia oraz automatycznie podczas przeglądania strony internetowej Systemu przez Użytkowników, z wykorzystaniem narzędzi jakimi dysponuje Administrator.
 6. Brak akceptacji przez Użytkownika treści niniejszej Polityki prywatności i praw autorskich uniemożliwia mu pełne korzystanie z Systemu, w szczególności zawieranie z ASSMANN umów sprzedaży w trybie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownicy mają jedynie możliwość przeglądania strony internetowej Systemu bez akceptacji niniejszej Polityki Prywatności i Praw Autorskich i bez udostępniania ASSMANN swoich Danych Osobowych.

§ 2
PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Poza określonymi w tych przepisach przypadkami, w szczególności zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

§ 3
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Systemu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Systemu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zgodnie z  Regulaminem Korzystania z Systemu Zamówień Internetowych ASSMANN Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników operatorom pocztowym, firmom kurierskim, ubezpieczycielom zakupowanych przez Użytkowników towarów lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Administrator danych osobowych, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania, na zasadach wynikających z ww. ustawy.
 5. Użytkownicy są uprawnieni w szczególności do uzupełniania ich Danych Osobowych, ich aktualizacji, prostowania, a jeżeli Dane Osobowe zgromadzone przez Administratora są nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne lub zgromadzone w sposób sprzeczny z prawem – do żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych lub zaniechania ich przetwarzania. Czynności te mogą być dokonywane poprzez przesłanie Administratorowi wiadomości na jego adres lub na adres poczty elektronicznej.

§ 4
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest podmiotem posiadającym odpowiednie środki i narzędzia, aby należycie zapewnić Użytkownikom ochronę udostępnianych ASSMANN Danych Osobowych.
 2. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Systemu, jak i tych, które umieszczają linki do Systemu.
 3. Działania Użytkownika sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa, w szczególności udostępnianie osobom niepożądanym identyfikatora i hasła dostępu do panelu Użytkownika w Systemie, mogą wyłączać odpowiedzialność Administratora za ochronę Danych Osobowych Użytkownika.

 

Partnerzy

Zapisz się do newslettera

KONTAKT