Regulamin systemu zamówień internetowych

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Systemu Zamówień Internetowych ASSMANN (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Systemu Zamówień Internetowych, prowadzonego przez ASSMANN Distribution Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Ogólne Warunki Sprzedaży w przedmiocie umów sprzedaży zawieranych przez ASSMANN.
 2. Regulamin Użytkownika Systemu Zamówień Internetowych udostępniany jest na stronie internetowej http://sklep.assmann.pl w sposób trwały, zapewniający Użytkownikom nieprzerwany dostęp do treści regulaminu, jego wielokrotne odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Korzystanie z Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Praw Autorskich, a także Polityki Cookies. Regulamin zawiera Ogólne Warunki Sprzedaży w przedmiocie umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Systemu, w związku z czym jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedającym.
 4. Celem Systemu jest informowanie o produktach i usługach ASSMANN oraz zaproszenie do składania ofert umożliwiających zawieranie umów sprzedaży, a także realizacja tych umów.
 5. System Zamówień Internetowych dostępny za pośrednictwem strony internetowej umożliwia zawieranie umów sprzedaży w sposób przewidziany ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także prezentowanie towarów sprzedawanych przez ASSMANN Distribution Sp. z o. o. i zapoznawanie się z nimi przez Użytkowników Systemu.

§ 2
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 1. Właścicielem systemem zamówień internetowych http://sklep.assmann.pl [dalej: System] a tym samym stroną sprzedającą za pośrednictwem Systemu jest ASSMANN Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczecińskiej 19, 54-517 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod numerem 284705; NIP: 8951883569, REGON: 020543570 [dalej: „ASSMANN” lub „Sprzedający”].
 2. Kontakt z ASSMANN możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym w pkt. 1, telefonicznie pod numerem +71 326.71.40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Użytkownikiem Systemu jest każdy, kto korzysta z Systemu z wykorzystaniem Internetu, czy to za pośrednictwem przeglądarek internetowych czy też za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń mobilnych komunikujących się z Internetem, jeżeli nabywa, zamierza nabyć lub zapoznaje się z ofertą Sprzedawcy za pośrednictwem Systemu [dalej: „Użytkownik”] .
 4. Działalność Systemu jest skierowana wyłącznie do podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorców), którzy po realizacji procedury rejestracji opisanej w § 3 poniżej uzyskają status Użytkownika.
 5. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Systemu wyłącznie za pośrednictwem osób prawidłowo umocowanych do działania w jego imieniu i na jego rzecz, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień § 3 i 4 poniżej, w przedmiocie rejestracji Użytkowników.


§ 3
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu niezbędnym jest dokonanie rejestracji Użytkownika. Rejestracja polega na podaniu następujących danych identyfikacyjnych: dokładnej nazwy Użytkownika wraz z siedzibą, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer KRS lub informacja o wpisie w ewidencji podmiotów gospodarczych, numer NIP, REGON, dane osoby kontaktowej.
 2. Rejestracji należy dokonywać za pośrednictwem formularza do rejestracji dostępnego na stronie internetowej: http://shop.assmann.pl/nowe-konto. Po wybraniu i zaznaczeniu odpowiedniego pola (checkbox właściwy dla dotychczasowych klientów Sprzedającego/ checkbox właściwy dla nowych klientów sprzedającego) System będzie przekierowywał rejestrujących się do odpowiednich, dalszych kroków.
 3. Dotychczasowi klienci Sprzedającego, tj. podmioty znajdujące się w bazie danych ASSMANN, nieposiadający jeszcze dostępu do Systemu, po zaznaczeniu właściwego dla siebie checkboxa uzyskają wygenerowany dla nich identyfikator i hasło.
 4. Nowi klienci Sprzedającego, tj. podmiotu nieznajdujące się w bazie danych ASSMANN, zobowiązani będą, celem uzyskania identyfikatora i hasła uprawniającego do korzystania z Systemu, po zaznaczeniu właściwego dla siebie checkboxa podać dane wymienione w ust. 1. Po ich prawidłowym uzupełnieniu System wygeneruje identyfikator i hasło.
 5. Po poprawnym przejściu procedury identyfikacyjnej, opisanej w ust. 3 albo ust. 4 powyżej, System powita Użytkownika następującym komunikatem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim wygenerowanego dla niego identyfikatora i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania się w Systemie. Zalecana jest zmiana automatycznie wygenerowanego hasła dostępu, za pomocą odpowiedniej opcji w panelu Użytkownika niezwłocznie po jego uzyskaniu.
 7. ASSMANN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, niezupełnych lub nieaktualnych danych, podczas procedury rejestracji.


§ 4
IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystać z Systemu może tylko i wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Użytkownik. Każdorazowe logowanie się do Systemu przez Użytkownika wymaga podania identyfikatora oraz prawidłowego hasła.
 2. Każdy prawidłowo zarejestrowany Użytkownik uprawniony jest do zawierania za pośrednictwem Systemu umów ze Sprzedającym, po prawidłowym przejściu niżej opisanej procedury i w poszanowaniu poniższych postanowień.
 3. Celem uwiarygodnienia danych podanych przez Użytkownika w procedurze rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres ASSMANN (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści nadany identyfikator) oświadczenie w formie pisemnej lub scan oświadczenia, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika, w przypadku Użytkowników niebędących osobą fizyczną – zgodnie z treścią wpisu do ewidencji przedsiębiorców, potwierdzające iż rejestracji dokonała osoba uprawniona do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika, a także, że dostęp do identyfikatora i hasła dostępu do Systemu posiadać będą jedynie osoby uprawnione do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika, w związku z czym Użytkownik uznawać będzie wszelkie umowy zawarte przez osoby korzystające z jego konta w Systemie za skutecznie zawarte w jego imieniu i na jego rzecz, a w konsekwencji zobowiązuje się je wykonywać (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://shop.assmann.pl.)
 4. Sprzedający potwierdzi odebranie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej poprzez przesłanie Użytkownikowi automatycznej wiadomości e-mail, na adres podany przez Użytkownika w procedurze rejestracji. Od momentu otrzymania takiego potwierdzenia, Użytkownik będzie posiadał możliwość zawierania umów ze Sprzedającym.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych przez Użytkownika, podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować przez zawarciem kolejnej umowy ze Sprzedającym. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonywanie umowy na podstawie nieaktualnych i niezaktualizowanych przez Użytkownika danych.

§ 5
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje handlowe zamieszczone na stronach http://www.assmann.pl i http://shop.assmann.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Użytkownik Systemu wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika Systemu, pod warunkiem uprzedniego przekazania Sprzedającemu oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3. W tym celu Użytkownik korzystając z Systemu składa zamówienie zawierające w swej treści opis zamawianych towarów oraz ich ilość, a także sposób dostawy. Złożenie zamówienia stanowi dla Użytkownika wiążącą ofertę.
 3. W odpowiedzi na otrzymaną ofertę ASSMANN przesyła do Użytkownika na wskazany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej przyjęcia, wskazując w nim w szczególności dostępność zamówionych towarów, ceny poszczególnych pozycji, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz w razie konieczności informuje o możliwym przedłużeniu realizacji zamówienia. Strony obowiązują ceny towarów podane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jednakże Użytkownik ma prawo rezygnacji w przypadku jeżeli cena podana w potwierdzeniu jest wyższa niż ujawniona w Systemie. W takim przypadku potwierdzenie zamówienia jest uważane za złożenie oferty przez ASSMANN. Brak niezwłocznego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji, jednakże w terminie nie dłuższym niż 1 dzień uważa się za przyjęcie oferty.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia trwa do 14 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia przez ASSMANN. W tym terminie ASSMANN, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówionego towaru, nadana przesyłkę na wskazany przez Użytkownika adres lub powiadomi Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o możliwości osobistego odbioru towaru.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ASSMANN ma prawo do przedłużenia realizacji zamówienia. W takim wypadku termin realizacji jest indywidualnie ustalany z Użytkownikiem. Jeśli wydłużony termin realizacji wskazany przez ASSMANN nie jest dla Użytkownika odpowiedni, ma on prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia w części lub całości.
  III. DOSTAWA
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie ASSMANN we Wrocławiu oraz dostarczenia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres przesyłką poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Koszty przesyłki zależą od ilości i wagi zamówionego towaru i podane są w Cenniku zamieszczonym na stronach Systemu. W razie wyboru przez Użytkownika osobistego odbioru zamówionego towaru ASSMANN wysyła do niego na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość, w której informuje od kiedy możliwy jest odbiór zamówienia oraz w jakich godzinach. Użytkownik ma obowiązek odbioru towaru w ciągu siedmiu (7) kolejnych dni roboczych. W przeciwnym wypadku ASSMANN ma prawo naliczyć opłatę za przechowanie towaru w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych) za każdy kolejny dzień przechowania.
 4. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – m.in. na skutek podania nieprawidłowego adresu dostawy towaru. Jeżeli w takiej sytuacji towar zostanie zwrócony Sprzedającemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, Użytkownik uprawniony będzie do osobistego odbioru zamówienia w siedzibie ASSMANN. Sprzedający obciąży wówczas Użytkownika opłatą za przechowanie w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych) za każdy kolejny dzień.


IV. PŁATNOŚCI

 1. Informacje cenowe dotyczące prezentowanych produktów zamieszczonych w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa oraz nie są wiążące dla Sprzedającego, a mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowe warunki zakupu produktów mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.
 2. Ceny podawane na stronach internetowych Systemu są cenami netto, bez uwzględnienia podatku VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, w polskich złotych. Ceny podawane w Systemie nie uwzględniają kosztów dostarczenia zamówienia do Użytkownika. O ostatecznych kosztach dostarczenia Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Faktura VAT z tytułu sprzedaży towarów objętych zamówieniem będzie wystawiona na dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz wysłana drogą pocztową na widoczny na fakturze adres w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia wydania towaru (nadania przesyłki lub osobistego odbioru zamówienia).
 4. O ile faktura VAT nie będzie stanowić inaczej, Użytkownik jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Użytkownik opóźnia się z zapłatą ceny, ASSMANN uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych na okoliczność opóźnienia w zapłacie należności.
 5. Do momentu uzyskania zapłaty całej ceny za zamówiony przez Użytkownika towar, na kupującego Użytkownika nie przechodzi własność towaru będącego przedmiotem sprzedaży (zastrzeżenie własności).

§ 6
REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczony mu towar nie jest wadliwy, bezzwłocznie po odebraniu dostawy. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi wady niezwłocznie, a takową wykryje, uznaje się, że towar został przez niego zaakceptowany z wykrytą wadą, chyba że ASSMANN podstępnie wadę zataił.
 2. Reklamacje dotyczące dostawy zamówionych towarów rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres ASSMANN. Poprawnie sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej, dane Użytkownika, datę zawarcia umowy sprzedaży, przedmiot reklamacji, żądanie Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej. Sprzedający dołoży należytej staranności aby rozpatrzeć zgłoszoną reklamację w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy dla wstrzymania płatności należnej Sprzedającemu od Użytkownika.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do ASSMANN i jego odesłania do Użytkownika ponosi Użytkownik.
 7. Użytkownik bezwzględnie traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ASSMANN jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza w trakcie procesu rejestracji, przetwarzane są przez ASSMANN w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Systemu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Administrator danych osobowych, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i Praw Autorskich, a także zgodnie z zasadami Polityki Cookies, zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania, na zasadach wynikających z ww. ustawy.


§ 8
ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

 1. Dane i informacje zawarte na stronach Systemu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ASSMANN uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą ASSMANN, ASSMANN nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Systemie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Systemu.
 2. ASSMANN zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Systemu.
 3. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Systemie ponosi sam Użytkownik. ASSMANN nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Systemu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Systemie.
 4. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej, kolory przedstawione na stronie internetowej Systemu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. ASSMANN zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie internetowej Systemu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Systemu. ASSMANN zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych w Systemie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ASSMANN nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu, jeżeli będzie on spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. ASSMANN zastrzega sobie prawo do powodowania przerw w dostępie do Systemu, jeżeli będzie on spowodowany potrzebą serwisu technicznego Systemu, pracami konserwacyjnymi, modernizacyjnymi, innowacyjnymi. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem powodowania przerw technicznych w działaniu Systemu jedynie w godzinach nocnych, o najkrótszym możliwym czasie trwania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. ASSMANN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik składając zamówienie za pomocą Systemu, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Systemu.
 5. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika co innego, miejscem wykonania umowy zawieranej z użytkownikami jest siedziba Sprzedającego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016.

 

Partnerzy

Zapisz się do newslettera

KONTAKT